návrh VZN 06/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zverejnené
13. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Prílohy