VZN č. 2-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy