Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady