Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Separácia odpadu

 • znižujeme objem komunálneho odpadu
 • šetríme energie a prírodné zdroje
 • chránime prírodu a zdravie ľudí
 • šetríme finančné prostriedky
 • znižujeme množstvo vypúšťaných emisii a zabraňujeme vzniku metánu
 • prispievame k skrášľovaniu svojho okolia a zníženiu počtu neželaných čiernych skládok

Komodity, ktoré sa dajú separovať:

 • sklo – tvorí 12% komunálneho odpadu, je druhotná surovina, ktorá je dlhodobo dobre recyklovatelná
 • papier – tvorí 20% komunálneho odpadu, vyrába sa z celulózy (drevovina z ihličnatých stromov) z kombinovaných obalov papier obsahujú v najväčšom zastúpení Tetrapaky
 • plasty – tvoria 7% komunálneho odpadu čo predstavuje približne 280kg na obyvateľa za rok, existuje mnoho druhov plastov, pričom každý druh sa vyrába iným spôsobom
 • kovy – tvoria 4% komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy, najväčší podiel z kovov na obaloch má hliník.
 • biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) – tvorí 40 – 45% komunálneho odpadu, kompostovaním je možné ho zhodnotiť a výsledok využiť ako prírodné hnojivo
 • šatstvo – napr. spodné prádlo, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opotrebované
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci olovo – predstavujú 1% z celkového množstva komunálneho odpadu, ale k ich percentuálnemu pomeru sú veľmi nebezpečné pre všetky zložky životného prostredia
 • zariadenia, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky – staré chladničky a mrazničky plnené freónom
 • batérie a akumulátory – napr. pre baterky, ručné svietidlá, automobily, mobilné telefóny svojim zložením a použitými materiálmi patria medzi nebezpečný odpad a teda nepatria do zbernej nádoby a je ich možné ekologicky spracovať
 • elektrické a elektronické zariadenia – aj v tomto prípade patria medzi nebezpečný odpad a je ich možne ekologicky spracovať
 • drobný stavebný odpad – odpad vznikajúci pri stavebných prácach
 • objemný odpad – napr. nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné ekologicky spracovať

Ako separovať?

Na každom obale výrobku sú uvedené značky, ktoré informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený a po jeho použití určuje ako máme s ním nakladať.

PAPIER

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a podobne, ktoré sú označené týmito značkami.

SKLO

Nevratné sklenené obaly od nápojov, sklenené nádoby a črepy, tabuľové sklo, ktoré sú označené týmito značkami
Nevhadzuje sa: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.

PLASTY

PET fľaše od nápojov, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén, obaly od čistiacich prípravkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, plastové obaly od jedlého oleja, kelímky od jogurtov, rastlinného masla. a iné plastové odpady označené tými značkami.Nevhadzuje sa: novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby a pod.

KOVY

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. Nevhadzuje sa: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty.

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2020

Odkazy


Zelený bod – http://www.zelenybod.sk
Separuj odpad – http://www.separujodpad.sk
Ekos s.r.o. – http://www.ekos-sl.sk
Separácia odpadu – Hľadaj v google