Preskočiť na obsah

Komunitné centrum

Komunitné centrum obce Čirč

   Komunitné centrum v obci Čirč vzniklo v roku 2021 na základe potreby obohatenia terénnej sociálnej práce.

Komunitné centrum bolo založené Obcou Čirč ako zriaďovateľom a sídli v novopostavenej budove v obci. Výstavba budovy nového Komunitného centra bola financovaná z fondov Európskej únie a stavbu realizoval sociálny podnik obce Čirč.

   Komunitné centrum obce Čirč realizuje svoje aktivity od marca roku 2021. Hlavnými aktivitami komunitného centra sú mapovanie potrieb v lokalite, sieťovanie a spolupráca s inštitúciami, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, nízkoprahové aktivity, aktivity v oblasti komunitnej práce a nepravidelné skupinové aktivity.

   Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny.

   Cieľom aposlaním Komunitného centra v obci Čirč je sprístupniť sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám také príležitosti a možnosti, ktoré im napomôžu zapojiť sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite, prekonávanie stereotypov a odstraňovanie bariér medzi majoritným obyvateľstvom a sociálne vylúčenou skupinou, budovanie vzájomnej akceptácie a tolerancie, záujmová činnosť a osvetová činnosť v oblasti zdravia, hygieny a vzdelávania.

Kontakt :

Odborný garant komunitného centra Mgr. Ivana Knapiková

Odborný pracovník komunitného centra                       Bc. Natália Gernátová

Komunitný pracovník komunitného centra                    Bc. Blanka Kubová

Pracovník komunitného centra                                       Klaudia Miková

E-mail  : komunitnecentrum.circ@gmail.com

Web: Facebook : Komunitne centrum Čirč

Tel. kontakt : 0911 530 243

Adresa : Čirč 358, 06542 Čirč