Preskočiť na obsah

Obec Čirč sa od 01. 10. 2012 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov obce Čirč s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.

V našej obci terénnu sociálnu prácu vykonáva 1 terénny sociálny pracovník (TSP) a 1 asistent terénneho sociálneho pracovníka (ATSP), ktorí sú zamestnancami obce. Sociálnu prácu vykonávajú v súlade s príslušnými sociálnymi zákonmi a odbornými poznatkami, v súlade s princípmi terénnej sociálnej práce a etickými zásadami sociálneho pracovníka.

Kontakt:  

Terénna soc. pracovníčka               Mgr. Kristína Kalakajová

Terénna pracovníčka                       Lýdia Knapíková

E- mail:                                            circ.tsp@gmail.com

Tel. kontakt:                                    0903 421 666

Adresa:                                            Obec Čirč, 065 42 Čirč 208

Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka: 

 •  Poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov
 •  Poradenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb (šatstvo, potraviny, bývanie)
 •  Mapovanie prostredia – vytváranie sociálnej mapy
 •  Krízová intervencia v ťažkých životných situáciách
 •  Uľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klienta na inštitúcie
 •  Spolupráca s inštitúciami :
 1. škola (pri zápise žiakov, pri predvolávaní rodičov do školy, pri monitorovaní dochádzky, záškoláctva)
 2. lekárske pracoviská (všeobecný lekár, pediater, nemocnice)
 3. úrad práce a sociálnych vecí (oddelenie ochrany detí, sociálna kuratela, dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky)
 4. polícia (štátna)
 5. súdy a exekútorské úrady (dohody o splátkovom kalendári,)
 6. detské domovy (sprostredkovanie kontaktu rodičov s deťmi)
 7. sociálna poisťovňa 
 •  Poradenstvo v oblasti zamestnania (písanie žiadostí, hľadanie kontaktov na internete)
 •  Podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov
 •  Administratívne činnosti vyplývajúce z práce TSP/ATSP a požiadaviek FSR (vypĺňanie terénnych denníkov, vedenie spisov klientov, spracovanie výkazu pracovných činností, mesačné správy pre FSR)