Preskočiť na obsah

Demografia

Demografia (31.12.2009)

UkazovateľHodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu1211
  muži605
  ženy606
Predproduktívny vek (0-14) spolu345
Produktívny vek (15-54) ženy313
Produktívny vek (15-59) muži380
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu173
Počet sobášov12
Počet rozvodov2
Počet živonarodených spolu22
  muži10
  ženy12
Počet zomretých spolu10
  muži5
  ženy5
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu10
  muži4
  ženy6

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet 9861 118
    muži – počet 512 563
    ženy – počet 474 555
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

82,05

63,77
Maďarská %0,100,00
Rómska %0,000,00
Rusínska %10,1433,36
Ukrajinská %3,962,33
Česká %0,810,27
Moravská %0,000,00
Sliezská %0,000,00
Nemecká %0,000,00
Poľská %0,100,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

6,29

6,80
Evanjelické %0,000,09
Gréckokatolícke %84,9990,61
Pravoslávne %1,621,61
Čs. Husitské %0,000,00
Bez vyznania %0,000,00
Ostatné %0,000,00
Nezistené %7,100,27
Osoby ekonomicky aktívne spolu 506
    muži 265
    ženy 241
Pracujúci spolu 345
    muži 207
    ženy 138
Nezamestnaní spolu 114
    muži  58
    ženy  56
Domy spolu 240 252
Trvale obývané domy spolu 218 221