Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Milan Majdák

Zástupca starostu, Poslanec

Martin Čerkala

Poslanec

Ján Gernát

Poslanec

Monika Havrilová

Poslankyňa

Rachel Iľaščiková

Poslankyňa

Michal Kerbčár

Poslanec

Ing. Helena Kostecká

Poslankyňa

Michal Pyda

Poslanec

Mgr. Monika Urdová

Poslankyňa

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené (§ 11, ods.4):

 – určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
  – schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1,       rozhodovať    o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
 – schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
 – rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
 – určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 – vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 – uznášať sa na nariadeniach, 
 – schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
 – určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah            výkonu jeho funkcie, 
 – voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
 – schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
 – zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické    osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
 – schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
 – zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
 – udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
 – ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.